Search

SPIS TREŚCI:

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MAJAK
 • ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAZY
 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 • KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 • ZWROTY I REKLAMACJE PRODUKTU
 • OCHRONA PRYWATNOŚCI:
 • PLIKI COOKIES
 • OCHRONA DANYCH RODO
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.majak.com prowadzony jest przez Tomasza Kiercul. Działalność gospodarczą pod nazwą „MAJAK” Pracownia Dekoracji Agnieszka Skrzypczak wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Wielka Wieś, ul. Słonecznikowa 3 64-320 Buk, adres do doręczeń: ul. Bukowa 27 64-320 Buk, NIP 7772824302 , REGON 389146430, adres poczty elektronicznej:pracownia.majak@gmail.com

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów( osób indywidualnych jak i do firm).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1.MAJAK – serwis internetowy działający pod adresem wwwmajak.com, którego właścicielem oraz administratorem jest firma „MAJAK” Pracownia Dekoracji Agnieszka Skrzypczak, NNIP 7772824302 , REGON 389146430 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.4.2. KLIENT; USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.3.UŻYTKOWNIK– osoba, która dokonała rejestracji w MAJAK, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.

1.4.4. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Agnieszka Skrzypczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAJAK” Pracownia Dekoracji Agnieszka Skrzypczak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Wielka Wieś, ul. Słonecznikowa 3 64-320 Buk, adres do doręczeń: ul. Bukowa 27 64-320 Buk, NIP 7772824302 , REGON 389146430, adres poczty elektronicznej:pracownia.majak@gmail.com

1.4.5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.6. PRODUKT –towar, który może być przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym majak.com, między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.majak.com

1.4.9. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

1.4.11. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.12. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.13. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MAJAK:2.1. Rejestracja w MAJAK jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.2.2. Usługobiorcą MAJAK może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.2.3. Rejestracji w sklepie www.majak.com dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email) lub poprzez złożenie pierwszego zamówienia.2.4. Dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MAJAK w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)2.5. Dokonując rejestracji usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od MAJAK na swój adres email.

2.6 . Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.7 Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia.majak@gmail.com  lub też pisemnie na adres: ul. Bukowa 27 64-320 Buk

 1. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY:

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera treść zamówienia, formę płatności, dostawę i akceptację regulaminu sklepu przez usługobiorcę. Wysłanie w.w. wiadomości jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego stanowi informację jawną, wyrażona jest w polskich złotych i jest ceną brutto. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu. Mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedawca zdecyduje się dokonać przeceny.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT:

4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Można ją dokonać poprzez:

4.1.2.1  Tradycyjny przelew na konto bankowe MAJAK

„MAJAK” Pracownia Dekoracji Agnieszka Skrzypczak

Wielka Wieś, ul. Słonecznikowa 3

64-320 Buk

PKO BP 10 1020 4144 0000 6702 0283 1139

 

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku playWOOD. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

4.2.3. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta.

4.2.4. Użytkownik może złożone zamówienie wycofać drogą mailową- jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Usługobiorcę będzie skutkować usunięciem konta.

4.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU:

5.1. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Inpostu, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Usługobiorcę.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym Regulaminie w podpunkcie 5.3.2., na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „INFO” oraz w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Koszty wysyłki

5.3.1. Koszty wysyłki są ustalane przez sprzedawcę i mogą ulec zmianie, w przypadku obniżenia lub podwyższenia przesyłek pocztowych bądź kurierskich.

5.3.2. Koszty wysyłki są stałe, to znaczy nie są naliczanie od ilości czy wagi produktów.

Paczkomat inpost – przelew – 15 zł

Poczta Polska- przelew- 13 zł

Kurier POCZTEX – przelew- 15 zł

Kurier DPD- przelew- 18 zł

Kurier DPD- płatność przy odbiorze- 22zł

Odbiór osobisty- 0 zł

5.3.3. Koszty wysyłki pokrywa Usługobiorca.

5.3.4. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Klienta nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

5.3.5. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

5.3.6. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Usługodawca ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedawca wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

5.4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.5.1. Przesyłka pocztowa,

5.5.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.5.3. Przesyłka do paczkomatu

5.5.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Bukowa 27 64-320 Buk lub pod adresem Wielka Wieś ul. Słonecznikowa 3 64-320 Buk – po uprzednim umówieniu się na dzień oraz godzinę odbioru (terminy ustalane są drogą mailową)

5.6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

5.7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin

5.8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.8.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.8.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności- przy odbiorze- od dnia otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

 1. ZWROTY I REKLAMACJE:

6.1. ZWROTY:
6.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

6.1.2. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku produktów wykonywanych przez sklep internetowy MAJAK, dlatego, iż produkty są wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta i nie podlegają zwrotowi.

6.1.3. Jedyną formą odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest Reklamacja.

6.2. REKLAMACJE:

6.2.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, w przypadku gdy:

6.2.1.1  Produkt okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany bądź odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

6.2.1.2.  Produkt jest niezgodny z zamówieniem złożonym na przez sklep internetowy MAJAK( m.in. błędna nazwa wygrawerowana na produkcie, literówki itp.), domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową bądź odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

6.2.1.2.1 Reklamacja ta nie będzie jednak rozpatrywana, jeśli klient zaakceptował projekt wysłany klientowi drogą mailową, przed wykonaniem produktu).

6.2.1.3 Produkt nie został dostarczony do Klienta. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin dostawców paczek.

6.2.1.3.1. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedawca zobowiązany jest zgłosić u dostawcy paczki reklamację tej przesyłki.

6.2.1.3.2. Jeżeli dostawca paczki uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego).
6.2.1.3.3. Sprzedawca zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez dostawcę paczki w związku z zaginięciem przesyłki.

6.2.2.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.2.2.1. pisemnie na adres: ul. Bukowa 27 64-320 Buk

6.2.2.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia.majak@gmail.com

6.2.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady bądź błędu w zamówieniu, (2)żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.2.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.2.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres sprzedawcy.
6.2.6. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu).

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI:

7.1. Serwis MAJAK przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.2. MAJAK sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez MAJAK zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

7.3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

7.4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.

7.5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec „MAJAK” Pracownia Dekoracji Agnieszka Skrzypczak, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

7.6.  MAJAK zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do MAJAK stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. MAJAK może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Sklepu Internetowego lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.7 Administratorem danych osobowych Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

7.8. Dane osobowe Usługobiorców zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

7.9. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

7.9.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy paczkomatem, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

7.9.2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

7.9.2.1. pisemnie na adres: ul. Bukowa 27, 64-320 Buk

7.9.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia.majak@gmail.com

7.9.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 1. PLIKI COOKIES

8.1. Wykorzystanie plików Cookies.

8.1.1. Serwis MAJAK posługuje się plikami Cookie (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
8.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

8.1.3. Pliki cookies w MAJAK zapisywane są na dysku komputera i umożliwiają działanie takich funkcji strony jak logowanie użytkowników. W plikach Cookie nie przechowuje się żadnych danych osobowych, w żaden sposób serwis MAJAK nie udostępnia ich innym podmiotom. Używane są do wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk “lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook).

6.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari).

6.1.5. Korzystając z serwisu MAJAK, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem MAJAK i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

 1. OCHRONA DANYCH I RODO:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:

 1.     art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów marketingowych (kontaktowania się z Państwem i przedstawiania ofert);
  b.      art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c.      art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
  •  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, logistyki, księgowości, specjalistycznych oprogramowań. Odbiorcami mogą być także banki i podmioty świadczące obsługę prawną.
  •  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  •  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
  •  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych lub chcą się Państwo dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, jak je uaktualnić czy usunąć, prosimy o kontakt na adres: pracownia.majak@gmail.com

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy www.majak.com  zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.2.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.3. Czynności zakazane

10.3.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej playWOOD bez uprzedniej zgody MAJAK lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

10.3.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego MAJAK bez uprzedniej zgody firmy „MAJAK” Pracownia Dekoracji Agnieszka Skrzypczak.

10.3.3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów MAJAK w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

10.3.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 9.3.1 – 9.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

 

Regulamin obowiązujący od  01.11.2021 roku

Back to Top